MENU

Wojciech Szymczak

W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu Urzędu Rady Ministrów Następnie (1992 – 1998) działalność sprzedażowa i menedżerska: doradztwo inwestycyjne, kierowanie firmami i grupami sprzedażowymi. Prezes Zarządu Egeria Consulting Experts Group.

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego). Lider Kursu Trenerów Zarządzania. Inicjator comiesięcznych spotkań Klubów Trenera MATRIK. Członek Kadry Szkoły Trenerów oraz Szkoły Konsultantów MATRIK.

Współprowadzący w projektach w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych dot. rozwoju kompetencji trenerskich realizowanych przez SKiTZ MATRIK cyklicznie od 2005 r., gdzie prowadził moduły szkoleniowe dot. projektowania szkoleń, narzędzi coachingowych, projektowania case study, ćwiczeń i gier szkoleniowych oraz rozbudowany program superwizji i udzielania informacji zwrotnej dla uczestników projektu „Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK”.

Prowadzi wewnętrzne kursy trenerów dla różnych stowarzyszeń, organizacji i korporacji dostosowując program i zagadnienia do potrzeb i specyfiki działania organizacji (przeprowadził ponad 2500 godzin szkoleń dla trenerów).

Autor programów dla trenerów pracujących w zmianie (pracował w projekcie „Trener w zmianie – Pantha Rei”).

Prowadzi autorskie programy z budowania poczucia własnej wartości, coachingu dla menedżerów, przywództwa, pracy zespołowej, komunikacji w organizacji, zarządczych kompetencji menedżerskich oraz z wykorzystania elementów protokołu dyplomatycznego w organizacji.

Prowadzi zajęcia szkoleniowe dla urzędów administracji centralnej i samorządowej, agencji rządowych, organizacji pozarządowych, firm biznesowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii.